Statut Fundacji

S T A T U T

Fundacji “POMARAŃCZOWA  ALTERNATYWA"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Fundacja pod nazwą “Pomarańczowa Alternatywa" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Waldemara Fydrycha, PESEL 53040802077, oraz Agnieszkę Couderq, PESEL 63031702824, zwanych dalej Fundatorem, aktem fundacyjnym sporządzonym dnia 21czerwca 2007 roku w Warszawie pod numerem Repertorium A nr 4139/2007 przez notariusza Joannę Naciążek w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Błotna 46/1, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Dz 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2. Fundacja posiada osobowość prawną a terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§3.  Siedzibą władz Fundacji jest miasto Warszawa.

§4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6.  Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§1. Celem Fundacji jest:

1. Współpraca w dziedzinie wszelkich działań prospołecznych, w tym w zakresie szeroko rozumianej kultury, polegająca na wymianie idei, wartości i osiągnięć w dziedzinie społecznej, kulturalnej, naukowej i artystycznej w krajach Unii Europejskiej i świata, we współdziałaniu z innymi podmiotami, nie wyłączając organów Państwa i samorządów terytorialnych;
2. Pośredniczenie w wymianie myśli i idei w celu integracji kulturowej, społecznej i politycznej w Unii Europejskiej, wspieranie działalności instytucji i osób w dziedzinie społecznej, naukowej, kulturalnej i politycznej;
3. Propagowanie i wspieranie działań z zakresu ekologii, zasad zrównoważonego rozwoju środowiska człowieka i ochrony praw zwierząt.
4. Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz rozwijania i wspierania wszechstronnej współpracy europejskiej;
5. Kształtowanie ideału otwartości i tolerancji wobec innych narodowości i kultur;
6. Promocja działań społecznych, kulturalnych i artystycznych celem kontynuacji działań ruchu Pomarańczowa Alternatywa;
7.Wspieranie osób wybitnie utalentowanych i wyróżniających się aktywności twórczą i społeczną;

§2. Fundacja realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:

1. Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych na swoje potrzeby.
2. Wspieranie integracji różnych środowisk społecznych, w tym: nauki, kultury czy polityki, wokół idei poszerzania i pogłębiania wymiany w sferze szeroko rozumianej kultury w krajach  Unii Europejskiej i świata.
3. Nawiązywanie i intensyfikacja kontaktów pomiędzy tymi środowiskami w  krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce i świecie poprzez wspieranie różnorodnych przedsięwzięć pro-społecznych, w tym naukowych, artystycznych i kulturalnych oraz organizowanie konferencji, wystaw, koncertów, plenerów, seminariów, konkursów, festiwali oraz innych imprez;
4. Realizację i wspomaganie realizacji projektów, w tym: badań naukowych, szkoleń, wydawnictwa książek, produkcji filmów; a także projektów w obszarze działalności charytatywnej, politycznej, społecznej czy ochrony przyrodniczego środowiska człowieka, konserwacji zabytków, budowy nowych obiektów architektonicznych  godnych popierania z uwagi na możliwość urzeczywistnienia idei przyświecającej Fundacji;
5. Inicjowanie integracji międzyludzkiej między narodami świata, z poszanowaniem odrębności kulturowej wynikających z wielokulturowości tych narodów;
6. Współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami, ruchami społecznymi oraz instytucjami ze świata w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i humanizmu, celem zbliżenia poszczególnych środowisk na gruncie wspólnie i wzajemnie uznawanych systemów wartości;
7. Popularyzację wiedzy o historii, szeroko rozumianej kulturze, w tym: sztuce i literaturze oraz o dniu dzisiejszym społeczeństw Polski i Europy, we wszystkich krajach na zasadach wzajemnej wymiany, opracowania i udostępniania informacji oraz prezentowania dokonań w wyżej wymienionych zakresach.
8. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;
9. Udzielanie wszechstronnej pomocy wszelkim osobom działającym w zakresie wspierającym realizację celów Fundacji.
10. Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji w kraju i za granicą, których działalność przyczynia się do realizacji celów fundacji.

§3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową w następujących dziedzinach:

1. Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej
2. Produkcja bielizny    
3. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała       
4. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała
5. Wydawanie książek
6. Wydawanie gazet
7. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
8. Wydawanie nagrań dźwiękowych
9. Działalność wydawnicza pozostała
10. Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
11. Produkcja szkła gospodarczego
12. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych         
13. Produkcja płytek ceramicznych
14. Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej
15. Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli
16. Produkcja gier i zabawek
17. Produkcja sztucznej biżuterii
18. Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
19. Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej
20. Produkcja bielizny    
21. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała
22. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała
23. Wydawanie książek
24. Wydawanie gazet
25. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
26. Wydawanie nagrań dźwiękowych
27. Działalność wydawnicza pozostała
28. Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
29. Produkcja szkła gospodarczego
30. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych         
31. Produkcja płytek ceramicznych
32. Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej
33. Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli
34. Produkcja gier i zabawek
35. Produkcja sztucznej biżuterii
36. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
37. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
38. Produkcja środków myjących i czyszczących
39. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
40. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
41. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
43. Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
44. Restauracje
45. Bary      
46. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
48. Wynajem nieruchomości na własny rachunek
49. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
50. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
51. Produkcja filmów i nagrań wideo
52. Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
53. Projekcja filmów
54. Działalność radiowa i telewizyjna
55. Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
56. Działalność galerii i salonów wystawienniczych
57. Działalność domów i ośrodków kultury
58. Działalność obiektów kulturalnych
59. Działalność bibliotek publicznych
60. Działalność bibliotek innych niż publiczne
61. Działalność archiwów
62. Działalność muzeów
63. Ochrona zabytków
64. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
65. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

 

Rozdział III

Majątek Fundacji

§1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3000,- (trzy tysiące) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej istnienia. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1500.- (tysiąc pięćset) złotych.

§2. Dochodami Fundacji są:

1. dotacje osób prawnych i instytucji rządowych,
2. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
3. darowizny, spadki i zapisy,
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. inne wpływy.

§3. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności.

 

Rozdział IV

Władze Fundacji

§1. Władzami Fundacji są:

1)  Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

2)  Rada Fundacji

§2. Zarząd

1)  Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów.

2)  Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków.

3)  Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego wybierają członkowie Zarządu.

4)  Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

5)  Do składu Zarządu Fundatorzy mogą wyznaczyć samych siebie.

6)  Fundatorzy mogą odwoływać członka Zarządu w każdym czasie z powodu:

 1. Działania na szkodę Fundacji.
 2. Nie uczestniczenia w pracach Zarządu.
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem karnym.
 4. Śmierci.
 5. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
 6. Zrzeczenia się członkostwa.

 

7)  Zarząd w szczególności:

 1. kieruje Fundacją,
 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 3. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 4. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 7. organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji,
 8. ustala regulamin Biura Fundacji,
 9. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, po zaciągnięciu opinii Fundatorów,
 10. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, po zaciągnięciu opinii Fundatorów,
 11. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
 12. podejmuje wszelkie inne decyzje dotyczące Fundacji.

 

 8)  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

9) Dla czynności przekraczających zwykły zarząd, w szczególności w przypadku zaciągania przez Fundację zobowiązań na kwoty powyżej 30.000.- (trzydziestu tysięcy) złotych, wymagana jest zgoda co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

10) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej.

11) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji rodzące zobowiązania Fundacji na kwotę powyżej 30.000.- (trzydziestu tysięcy) złotych, składa dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.

12) Fundacje na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, lub inni członkowie Zarządu za upoważnieniem Prezesa Zarządu.

§3.  Rada Fundacji

1 ) Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.

2) Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy stosowną Uchwałą zwykłą większości głosów.

3) Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz organizacje społeczne, reprezentowane przez swoich przedstawicieli.

4) Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie.

5) Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.

6) Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

7) Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.

8) Rada Programowa Fundacji konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu kadencji.

9) Rada Fundacji ze swego grona wybiera w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

10) Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora w każdej chwili, jeżeli swoim postępowaniem godzą w dobre imię Fundacji, lub gdy ich postępowanie narusza postanowienia niniejszego Statutu.

11) Rada Fundacji stanowi organ opiniodawczo-doradczy i nadzorujący Fundację.

12) Do szczególnych działań Rady Fundacji należy:

a) nadzorowanie prac Fundacji,

b) wytyczanie kierunków działań Fundacji,

c) opiniowanie nowych i wieloletnich programów działań Fundacji,

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

e) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie bądź nie absolutorium Zarządowi,

f) podejmowanie innych działań, o których mowa w Statucie.

13)  Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, do 31 marca w celu zatwierdzenia programu działań zawartych w §3 punkcie 11 powyżej. Zatwierdzenia udziela zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 składu Rady.

14)  Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z jego własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady.

§4. W szczególności władzom Fundacji zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej w zakresie nie dotyczącym statutowych celów Fundacji i sposobów ich realizacji jednakże w rozmiarze służącym realizacji tych celów.

§2. Cały dochód pochodzący z działalności gospodarczej Fundacji, będzie przeznaczony na działalność, o której mowa w Rozdziale II, w paragrafie §1. i §2 niniejszego statutu.

§3. Fundacja może prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej Zakładami.

§4. Działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.

§5. Wydzielonymi Zakładami kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.

§6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych Zakładów.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej Uchwały.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§1. Połączenie z inną fundacją

1) Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2) Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógł by ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3) Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej Uchwały.

§2. Likwidacja Fundacji

1) O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy.

2) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.

3) Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

4) O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia odpowiedniego Ministra.

§3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.